6_MG_3972_Mittani_phase_2_Drain

Mittani phase 2, drain.

Mittani phase 2, drain.